Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO           EQUIPO            PROYECTOS            BLOG            LÍNEAS DE TRABAJO           SECTORES    

"Cultura i turisme a l’illa de Menorca" - Conferènica de Antoni Nicolau

En el marc de les Tertúlies d’Estiu que organitza cada any l’Ajuntament d’Es Mercadal (Menorca), el pasat 23 d'Agost Antoni Nicolau va oferir una conferència sobre l’actualitat i les oportunitats de futur de la cultura i el turisme a l’illa de Menorca.


Mitjançant una anàlisi de la situació actual tant a l’illa de Menorca com en termes més generals, va constatar la conveniència que l’illa opti a un turisme cultural de qualitat. El perfil del turista cultural es caracteritza per una despesa diària mitjana major que la del turista no cultural, per viatjar fora dels mesos de temporada alta (afavoreix la tan anhelada desestacionalització), i per ser repetidor de destí.


Menorca ja compta amb un factor imprescindible per a optar-hi: una gran tradició de serveis i activitats culturals. Però no és suficient. És important evitar el monocultiu econòmic, ja que una societat productiva diversa resulta més atractiva per al perfil de turista cultural que una societat abocada al turisme de masses. També és del tot necessari evitar uns serveis culturals exclusivament per a turistes, ja que es perdria el factor d’autenticitat. Nicolau va destacar com a potencialitats de Menorca la infraestructura cultural, el dinamisme del sector, el patrimoni natural, el patrimoni arqueològic, el patrimoni etnogràfic i la gastronomia.


Així mateix, explicà, cal tenir clar què no té Menorca i no ha de tenir si efectivament vol optar a un turisme de qualitat: massificació en grans infraestructures de complexes vacacionals, monocultiu econòmic, autopistes o grans infraestructures que malmetin el paisatge, i perforacions litorals a la recerca de petroli.


També va donar algunes pinzellades sobre allò que no té Menorca i sí que hauria de tenir: una major competitivitat en els preus i freqüències dels transports, una millor promoció dels valors culturals i naturals, un major reconeixement tant de l’Estat com del Govern Balear, i uns millors sistemes d’accessibilitat al patrimoni cultural i natural. Tots aquests factors permetrien impulsar subproductes del turisme cultural, natural i científic.


El camí a seguir, per tant, passa per augmentar les accions de protecció i difusió dels valors naturals i culturals, garantir un desenvolupament sostenible del territori, implicar la població en la defensa i promoció dels valors culturals i naturals, impulsar polítiques destinades a millorar la competitivitat de l’illa com a destí, promoure iniciatives privades que tinguin per objecte millorar la oferta i la desestacionalització, augmentar el control insular dels mecanismes de planificació turística, reorientar dels objectius estratègics i impulsar polítiques imaginatives.


En conclusió, optar a un turisme de qualitat implica redirigir els esforços tant de les administracions públiques com de l’empresariat i de la pròpia població. És una tasca de tots que afavoriria la desestacionalització, l’augment de la despesa diària a l’illa per part dels turistes, la sostenibilitat i la fidelització d’aquests turistes.

#menorca #antoninicolau #turisme #terturliasdestiu #esmercadal #cultura #conferènciamenorca

Featured Posts
Recent Posts